Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera wszelkie informacje dotyczące zbierania, wykorzystywania, przeglądania oraz przetwarzania danych osobowych przez Silvair, w tym zasady, zabezpieczenia i prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem tych danych.

Silvair ma na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa swoim Użytkownikom poprzez przetwarzanie danych w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo oraz poufność, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych a także ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika i do sprzętu służącego do ich przetwarzania oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

Silvair stosuje wszelkie możliwe i dostępne środki, aby zbierane i przetwarzane dane osobowe były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, do których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z działalnością prowadzoną przez Silvair.

1.2. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (tutaj Użytkowniku). Szczegółowy wykaz danych osobowych Użytkowników zbieranych i przetwarzanych przez Silvair znajduje się w pkt 3.1 Polityki Prywatności.

1.3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Silvair. 

1.4. Dane osobowe Użytkowników, określone w pkt 3.1 Polityki Prywatności, są zbierane i przetwarzane przez Silvair wyłącznie w celach wskazanych w pkt 3.1.

1.5. W momencie uzyskania dostępu do Usług przez Użytkownika lub rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika, Użytkownik wyraża dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w Polityce Prywatności w celach określonych w pkt 3.1.

1.6. Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać, poprzez przesłanie oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres: support@silvair.com, swoją zgodę, o której mowa w pkt 1.5 powyżej. Wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego Silvair dokonywał na podstawie zgody, przed jej wycofaniem przez Użytkownika.

 

2. DEFINICJE 

Administrator oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (tutaj Silvair). 

Cookies pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane m.in. do umożliwienia korzystania z różnych Usług Silvair oraz do rozpoznania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu.

Polityka prywatności oznacza niniejszy dokument zawierający wszelkie informacje dotyczące zbierania, wykorzystywania, przeglądania oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Silvair.

Silvair oznacza Silvair Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 44, 31-358 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 395561, NIP 9452164348, REGON 122333477.

Usługa oznacza produkty Silvair udostępnione dla Użytkowników, w tym stronę internetową www.silvair.com i inne należące do Silvair, aplikacje oraz usługi znajdujących się w ofercie Silvair, w tym w szczególności usługę informowania o ofercie Silvair, usługę newslettera oraz usługę dostępu do ebooków Silvair.

Użytkownik oznacza osobę fizyczną działającą w imieniu własnym lub podmiotu, w którym jest (niezależnie od podstawy prawnej) zatrudniona, która korzysta z Usług. 

 

3. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Silvair zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a) W celu udostępnienia Użytkownikom Usługi informowania o ofercie Silvair, polegającej na przesyłaniu do zarejestrowanych w bazie Użytkowników spersonalizowanych, na podstawie informacji uzyskanych od Użytkownika podczas rejestracji, informacji na temat aktualnej oferty Silvair:

 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • adres email Użytkownika,
 • numer telefonu Użytkownika,
 • stanowisko zajmowane przez Użytkownika w podmiocie, w którym jest (niezależnie od podstawy prawnej) zatrudniony (jeśli dotyczy),
 • nazwa podmiotu, w którym Użytkownik jest zatrudniony (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) (jeśli dotyczy),
 • przedmiot zainteresowania ofertą (wybór z listy zawartej w formularzu),
 • dodatkowe informacje udostępniane przez Użytkownika w ramach otwartego pola.

b) W celu udostępnienia Użytkownikom usługi newslettera polegającej na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownikom, na wskazany podczas rejestracji adres, aktualnych informacji związanych z działalnością Silvair:

 • adres email Użytkownika.

c) W celu udostępnienia usługi korzystania z ebooków znajdujących się na stronie internetowej www.ebook.silvair.com polegającej na możliwości zapoznania się z treścią udostępnionych ebooków oraz zapisaniu ebooków na sprzęcie komputerowym Użytkownika, tak by miał do nich dostęp w wybranym miejscu i czasie:

 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • nazwa podmiotu, w którym Użytkownik jest zatrudniony (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) (jeśli dotyczy),
 • adres email Użytkownika.

3.2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.

3.3. Silvair umożliwia Użytkownikom korzystanie z części swoich Usług w sposób anonimowy. Jednakże w celu uzyskania dostępu do niektórych Usług, w tym wskazanych w pkt 3.1 powyżej, przez Użytkownika konieczne jest dokonanie przez Użytkownika stosownej rejestracji do Usługi. W tym celu konieczne jest udostępnienie na rzecz Silvair danych wskazanych w pkt 3.1 powyżej w odniesieniu do poszczególnych wymienionych w nim Usług. 

3.4. Silvair może przechowywać dane, o których mowa w pkt 3.1 powyżej, na zabezpieczonych serwerach należących do innych niż Silvair podmiotów, o ile zapewnione jest bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

3.5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, określonych w pkt 3.1 powyżej, może zostać przekazane przez Silvair do państwa trzeciego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy prawa w danych państwie trzecim nie przewidują lub przewidują inne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, Silvair zobowiązuje się do zobowiązania podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Silvair w państwie trzecim do przestrzegania regulacji określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz przepisów prawa, w oparciu o które Polityka Prywatności została stworzona tj. (i) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz (ii) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.6. Silvair może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby Użytkowników korzystających z Usług. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią ich danych osobowych.

3.7. Silvair jest zobowiązany do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz osób zobowiązanych do przetwarzania tych danych w imieniu Silvair.

3.8. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Silvair bez zbędnej zwłoki, a w miarę możliwości nie później niż 72h po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza naruszenie właściwemu organowi nadzorczemu. W sytuacji, gdy naruszenie danych osobowych Użytkownika może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby fizycznej, Silvair bez zbędnej zwłoki zawiadamia Użytkownika, którego dane dotyczą, o takim naruszeniu.

3.9. Silvair jest zobowiązany dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

3.10. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. W rejestrze tym zamieszcza następujące informacje: dane Administratora; cele przetwarzania danych; opis kategorii Użytkowników, których dane dotyczą oraz kategorii danych osobowych; kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych; jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

 

4. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. W celu niedopuszczenia do nieupoważnionego lub bezprawnego dostępu do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, Silvair korzysta z odpowiednich rozwiązań technologicznych i środków bezpieczeństwa. Do ochrony danych stosowana jest technologia SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Socket) przeznaczona do ochrony transmisji danych przez Internet oraz zapory sieciowe (tzw. firewalls).

4.2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają Administrator i osoby upoważnione przez Administratora, które zobowiązały się do zachowania poufności tych danych.

4.3. Silvair prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

4.4. Dane osobowe przekazane Silvair są przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów prawa.

 

5. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Każdorazowo w przypadku woli skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Użytkownik może kierować żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej support@silvair.com.

5.2. Administrator jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu ułatwienie Użytkownikowi wykonywanie jego prawa dostępu do danych osobowych. Administrator jest zwolniony z tego obowiązku jedynie w sytuacji, w której nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

5.3. Administrator jest zobowiązany, w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, udzielić Użytkownikowi, którego dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika dotyczącym jego prawa dostępu do danych osobowych, prawa sprostowania i usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa sprzeciwu oraz prawa do niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać przedłużony o dodatkowe dwa miesiące. W przypadku przedłużenia terminu, Administrator jest zobowiązany, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformować Użytkownika, którego dane dotyczą o takim przedłużeniu wraz z podaniem jego przyczyn.

 

6. PLIKI COOKIES

6.1. Korzystanie z Usług Silvair może wiązać się z koniecznością korzystania z Cookies instalowanych na urządzeniu Użytkownika.

6.2. Cookies umożliwiają precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby Użytkownika i dzięki temu oferować mu Usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań. 

6.3. Cookies wykorzystywane są także do celów:

a) statystycznych 

b) marketingowych lub promocyjnych.

6.4. Cookies mogą być wykorzystywane także przez podmioty powiązane z Silvair, w tym w szczególności przez Silvair, Inc., spółkę stanu Delaware.

6.5. Użytkownik może nie wyrazić zgody lub w każdym czasie zrezygnować z umieszczania Cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania Cookies w przeglądarce internetowej.

6.6. Wyłączenie Cookies może doprowadzić do utrudnienia a nawet utraty możliwości korzystania z niektórych Usług.

6.7. Silvair korzysta również z Google Analytics. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics można znaleźć na www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Silvair zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej www.silvair.com w terminie co najmniej 3 dni przed wejściem zmiany w życie.

7.2. Silvair nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone na stronach internetowych należących do Silvair, które kierują i umożliwiają Użytkownikom bezpośrednie przejście do stron internetowych znajdujących się poza stronami internetowymi należącymi do Silvair, ani za jakiekolwiek potencjalne naruszenia ochrony danych osobowych, które mogą wystąpić w czasie korzystania z takich stron internetowych. W związku z powyższym, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach internetowych, do których prowadzą odwołania.

7.3. Usługi Silvair nie są kierowane do osób, które nie ukończyły 13 roku życia. W przypadku, gdy dojdzie do pozyskania danych osobowych, bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, od osoby nie spełniającej kryteria wieku określonego w zdaniu poprzednim, Silvair zobowiązuje się usunąć takie dane niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozyskaniu bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego danych osobowych osoby poniżej 13 roku życia.

7.4. Pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą kierować do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej support@silvair.com.

7.5. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2017.